Etkinlikler
14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI


AMAÇ Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda; Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması. Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması. Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir. Bu hedefler doğrultusunda 14. Kongrede de çeşitli "Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları" oluşturulacaktır. KONGRE PLATFORMLARI Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan teorik araştırma sonuçlarının sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu; Teknolojik Araştırma Oturumları Sempozyumlar Seminerler Kurslar Atölye Çalışmaları Paneller Forumlar Özel Amaçlı Toplantılar Bu platformlarla ilgili Hazırlama ve Uygulama Rehberleri Kongre sekreterliğinden veya Kongre internet sayfasından DOKÜMANLAR linkinden edinilebilir. Tesisat Mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm meslektaşlarımız Kongre Konuları’na uygun, daha önce yayınlanmamış, örnek olacak çalışmalarını sunacaklardır. KONGRE KONULARI Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikrometri) Binalarda enerji performansı Bina fiziği Isıl konfor Isıtma İç hava kalitesi Sürdürülebilir binalar Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma Tesisatlarda enerji verimliliği Yalıtım Enerji geri kazanımı Sıhhi tesisat Hastane tesisatları Temiz oda İklimlendirme Soğutma sistemleri Yangın tesisatları ve yangın güvenliği Havalandırma Tesisatlarda deprem güvenliği Buhar sistemleri Kızgın su tesisatları Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz) Medikal gaz tesisatları Arıtma tesisatları Yüksek binalarda tesisat Bina otomasyonu Mutfak tesisatları Çamaşırhane tesisatları Havuz ve filtrasyon Simülasyon Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları Sanayide enerji verimliliği uygulamaları Mekanik tesisatın periyodik kontrolü Binaların gürültüden korunması TESKON 2019 ANA TEMA: MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER VE GELECEK Teskon 2019’da “MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER ve GELECEK” teması ile gerçekliğimizi bilerek geleceğimizi kurgulamayı hedeflemekteyiz. Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek; mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini bu alanda çalışan mühendisler ve mimarlar olarak bizler bilmekteyiz. Bununla birlikte; mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel talepler, kodlar ve tasarım hedefleri sürekli değişiyor. Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları değişen endüstri ortamına uyum sağlamak durumundadır. • Entegre Yenilenebilir Enerjili Sistemler; gelecekte daha sürdürülebilir binalara ve net sıfır enerjili binalara doğru hareket artmaya devam ederken, diğer doğal sistemler ile eşleştirilmiş entegre yenilenebilir enerji sistemlerinin dahil edilmesi giderek yaygınlaşacaktır. Entegre yenilenebilir sistemlerin oluşturulması, bunların uygulamaları ve net sıfır enerjili binalara doğru yenilenebilir ve doğal sistemlerin kullanılması konularındaki gelişmelere odaklanacaktır. • Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji Verimliliğinin Birleşimi; konforun, iç hava kalitesinin ve enerji verimliliğinin arttırılmasına verilen önemle birlikte, sistemleri optimize etmede de güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Her bina veya sistem için en iyi tasarım kriterlerini bulmak için stratejilere odaklanılarak kod ve standartlar oluşturmalıdır. • Mekanik Tesisat Mühendisinin Mimarideki Rolü; yapılar karmaşık hale geldiğinde, yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesinde mühendisin rolü giderek önem kazanmakta buna bağlı olarak mühendisin mimari üzerindeki etkisi ve rolü artmaktadır. • Güvenli, Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar; bugünün ve geleceğin binalarında kullanılacak tüm sistemlerinin sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı olması, mekanik tesisat mühendislerine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Sistemlerin tasarımından, imalatından, ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar izleme, çevre ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem seçme ve tasarlamaya zorlamaktadır. • Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti (IoT: Internet of Things) Kavramının Etkisi; dünyadaki mega trendler, akıllı şehir, bina ve evlerde enerji verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı ürün sistemleri ve nesnelerin interneti kavramlarını tanımlamamız gerekmektedir. Nesnelerin İnternetinin mekanik tesisat sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı, sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci bakım, uzaktan tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem adaptasyonu gibi etkisi önem arz etmektedir. • Ortak Sistem Sorunları ve Yanlış Uygulamalar; bu alanda sıklıkla karşılaşılan sorunlara veya yanlış uygulamalara ve gelecekte bu sorunlardan kaçınmak için yapılması gerekenleri ele almamız gerekmektedir. • Yüksek Performanslı Sistemlerin İşletmesi ve Bakımı; yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı ile birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi ve bakımı, hedeflenen performans seviyelerinin karşılanması için kritik önem taşır. Yukarıda belirttiğimiz konulara bağlı olarak; tasarım, sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi kurgulamaya çalışacağız. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi içeriğindeki çok çeşitli ortamlarda bilgi ve bilginin paylaşılması için değerli bir fırsat sunacaktır.